ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ( ဟားခါးရုံးခွဲ )အား ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အခြေစိုက်ရာ ချင်းပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည့် ဟားခါးမြို့တွင် ပြည်နယ်တာဝန်ခံရုံးအဖြစ် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့၍ ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များအား စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ အရည်အသွေးမြင့်မားလာရေး၊ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများစနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး၊ လူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးနှင့် ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ ချင်းပြည်နယ် ဒေသဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူးရုံးအား ပူးတွဲဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပါသည်။