ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (မင်းတပ်ရုံး)အား ချင်းပြည်နယ်၏ တောင်ပိုင်း မင်းတပ်မြို့တွင် ခရိုင်တာဝန်ခံရုံးအဖြစ် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့၍ ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များအား စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ အရည်အသွေးမြင့်မားလာရေး၊ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများစနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး၊ လူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးနှင့် ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။