ကန်ပက်လက် သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာ

ချင်းပြည်နယ်၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို စနစ်တကျ ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးအတွက် ချင်းပြည်နယ်၊ ကန်ပက်လက်မြို့တွင် သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာ ( Information Center ) အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၂၅ ) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။